• ການປົກຄອງ
  • ພົນລະເມືອງ ແລະ ປະຊາກອນສາດ
  • ການສຶກສາ
  • ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
  • ລາຄາ
  • ການຄ້າຕ່າງປະເທດ
  • ເສດຖະກິດສີຂຽວ