ວາລະສານ

LAOSIS ແມ່ນຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ສ້າງໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນຖານະເປັນຜູ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ສປປ ລາວ, LAOSIS ຍັງໃຫ້ຄວາມສະດວກການບໍລິການຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຜ່ານປະຕູດຽວຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນສະຖິຕິທຸກຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນ, ນອກຈາກນັ້ນ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຍັງສະຫນອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິນິນໍາໃຊ້ຫຼາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຫລ້າສຸດ.

ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີບ່ອນອີງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ, ສ້າງຄວາມສະດວກຜູ້ນໍາໃຊ້ໃນການເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕາມທີ່ຕ້ອງການ.