ວາລະສານ

ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ປີ2019/2020

ໝວດ
ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ
ດາວໂຫລດ

ຄາດຄະເນພົນລະເມືອງ ແບ່ງຕາມແຕ່ລະອາຍຸ 2015-2030

ໝວດ
ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ
ດາວໂຫລດ

ສະຖິຕິປະຈໍາປີ 2020

ໝວດ
ສະຖິຕິປະຈຳປີ
ດາວໂຫລດ

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕົວເລກ ຂາດຕົວ, ປີ2020

ໝວດ
ບົດລາຍງານອື່ນໆ
ດາວໂຫລດ