ວາລະສານ

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕົວເລກ ຂາດຕົວ, ປີ2020

ໝວດ
ບົດລາຍງານອື່ນໆ
ດາວໂຫລດ

ສະພາບຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ ການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ແລະການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ2018-2019

ໝວດ
ການສຳຫຼວດແບບຕົວແທນ
ດາວໂຫລດ

ບົດລາຍງານຜົນການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ່III

ໝວດ
ການສຳຫຼວດໃຫຍ່
ດາວໂຫລດ

ປື້ມຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນປະຈໍາປີ 2018 ແຂວງ ສາລະວັນ

ໝວດ
ສະຖິຕິຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ດາວໂຫລດ