ວາລະສານ

ການສໍາຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການຄັ້ງທີ 3 ປີ 2022

ໝວດ
ບົດລາຍງານອື່ນໆ
ດາວໂຫລດ

ບົດລາຍງານ ດັດຊະນີລາຄາ ປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2022

ໝວດ
ບົດລາຍງານ ດັດຊະນີລາຄາ
ດາວໂຫລດ

The Geography of Poverty and Inequality in the Lao PDR.

ໝວດ
ບົດລາຍງານອື່ນໆ
ດາວໂຫລດ

ເຂດພູມສາດ ຂອງ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໜີພາບ ໃນ ສປປ ລາວ

ໝວດ
ບົດລາຍງານອື່ນໆ
ດາວໂຫລດ