Publications

ບົດລາຍງານ ດັດຊະນີລາຄາ ປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2023

Category
Report CPI
Download

ຄູ່ມືແນະນໍາສໍານວນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຕົວຊີ້ບອກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍຶນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ

Category
Other reports
Download

Report CPI January 2023

Category
Report CPI
Download

Report CPI 2022

Category
Report CPI
Download